تصاویر پردازی و شمع ارایی سالن

چیدمان و دیزاین میز مدعووین تشریفات پازل

چیدمان و دیزاین میز مدعووین تشریفات پازل

تشریفات مجالس پازل

تشریفات مجالس پازل

تشریفات مجالس

تشریفات مجالس

?????? ????? ???

?????? ????? ???

تشریفات مجالس پازل

تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

تشریفات و خدمات مجالس پازل

تصاویر نورپردازی و شمع ارایی سالن تشریفات و خدمات مجالس پازل

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

دیزاین و نورپردازی ورودی پازل

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن کارهای اجرا شده توسط خدمات مجالس عروسی پازل و با توجه به انتخاب رنگ از طرف عروس و داماد و تم انتخابی, خدمات مجالس پازل بعد از انتخاب رن تم از طرف عروس و داماد رنگ سالن, رنگ گل, دستمال سفره و تجهیزات خود را با هم ست میکند.