تشریفات مجالس

تشریفات به چند دسته تقسیم میشود از جمله تشریفات دیپلماسی  ، تشریفات مجالس، و مواردی از این قبیل که هر کدام از این واژه ها توضیحاتی چند صفحه ای دارند که در این قسمت ما به تشریفات عروسی میپردازیم.تشریفات عروسی به خدماتی گفته میشود که باعث با شکوه تر شدن جشن عروسی میشوند و خود ادن خدمات به مواردی متعدد از جمله گل ارایی جشن عروسی ، نور پردازی جشن عروسی ، اتش بازی , شمع ارایی سالن ، دیزاین باغ عروسی ، حریر ارایی سالن , چیدمان محوطه باغ ، و … ایتم های دیگر که در مقالات بعدی به ان میپردازیم.